T2 - T6 08:00-17:00 (+84) 243 514 5866 - (+84) 082 979 3366
Email: taichinhmbfc@gmail.com

Vì sao cần đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp?

danh-gia-hieu-qua-tai-chinh-doanh-nghiep

Đối với chủ doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác hợp tác, kinh doanh, góp vốn… thì một trong những cơ sở tiên quyết để đưa ra các quyết định về tài chính, hợp tác hoặc đầu tư tiếp theo đó chính là bản đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.

Hiệu quả tài chính là gì?

Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là hiệu quả của việc huy động, sử dụng và quản lý nguồn vốn trong doanh nghiệp, phản ánh mối quan hệ lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được và chi phí của doanh nghiệp phải bỏ ra để có được lợi ích kinh tế đó. Việc đánh giá kết hợp nhiều yếu tố sẽ đem lại một bản đánh giá bao quát về hiệu quả tài chính trong quá khứ, hiện tại, cũng như tiềm năng lợi nhuận và tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai, giúp định hướng chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư… đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Khi đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp cần chú ý đến những đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp, so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành và khuynh hướng phát triển ngành để nắm rõ xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính

Để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp có thể căn cứ vào nhiều chỉ tiêu khác nhau. Dưới đây là một số chỉ tiêu thường được sử dụng:

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)

Đây là chỉ số cho biết mỗi đồng tiền đầu tư vào tài sản sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay, phản ánh hiệu quả sử dụng tài sản.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)

ROS là chỉ số cho biết mỗi đồng doanh thu thuần thực hiện trong kỳ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế, giúp phản ánh năng lực tạo sản phẩm có chi phí thấp hoặc giá bán cao của doanh nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)

ROE là chỉ số cho biết mỗi đồng đầu tư của vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập, giúp đánh giá khả năng dảm bảo lợi nhuận cho đối tác góp vốn.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân

Khả năng thanh toán hiện hành:

Khả năng thanh toán hiện hành là chỉ số đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ nần một cách tổng quát của doanh nghiệp.
Khả năng thanh toán hiện hành = Tổng giá trị tài sản / Tổng nợ phải thanh toán

Vòng quay tổng tài sản:

Vòng quay tổng tài sản là chỉ số cho biết mỗi đồng đầu tư vào tổng tài sản tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu, phản ánh khả năng tạo ra doanh thu từ việc đầu tư vào tổng tài sản của doanh nghiệp.

Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / Tổng tài sản trung bình

Vòng quay hàng tồn kho:

Vòng quay hàng tồn kho là chỉ số thể hiện trong 1 kỳ hàng tồn kho quay được mấy vòng, phản ánh hiệu quả của hoạt động quản trị hàng tồn kho.
Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân

Kỳ thu tiền bình quân:

Kỳ thu tiền bình quân là chỉ số thể hiện khoảng thời gian thu về các khoản nợ phải thu của khách hàng nợ doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả hoạt động quản lý các khoản nợ phải thu.

Kỳ thu tiền bình quân = (Nợ phải thu khách hàng bình quân x thời gian kỳ phân tích) / Doanh thu thuần

Hệ số MBVR và Hệ số Tobin’s Q

Hệ số MBVR được tính là tổng giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu so với giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu

Hệ số Tobin’s Q được tính là giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu cộng với giá trị sổ sách các khoản nợ phải trả so với giá trị sổ sách của tổng tài sản.

Các hệ số MBVR và Tobin’s Q có thể cho biết hiệu quả tương lai của DN, bởi chúng phản ánh được đánh giá của thị trường cả về tiềm năng lợi nhuận của DN trong tương lai (phản ánh vào thị giá của cổ phiếu). Điều này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của các phương pháp định giá cổ phiếu sử dụng dòng tiền tương lai chiết khấu về hiện tại theo một mức rủi ro xác định.

Như vậy, có nhiều chỉ số khác nhau giúp đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Khi sử dụng đa dạng các chỉ số và phương pháp khác nhau sẽ giúp đưa ra một bản đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp bao quát nhất, giúp chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, cổ đông… dễ dàng đưa ra các quyết định phù hợp nhất.

Contact Me on Zalo